Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van toepassing vanaf 1 maart 2024 en vervangt de versie van 1 augustus 2019.

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden (hierna, ongeacht de entiteit en de juridische verschijningsvorm, verder aangeduid als de “Klant”), die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met of op enige wijze diensten afnemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MaesMedia, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Retieseweg 164 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0659.836.164 (hierna aangeduid als  “MaesMedia”).

De Klant ontvangt deze algemene voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van MaesMedia. Door instemming met de offerte of van zodra MaesMedia enige dienstverlening verricht in het voordeel van de Klant erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. De (impliciete) aanvaarding van een factuur van MaesMedia door de Klant houdt een onweerlegbaar vermoeden in van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk uitgesloten. De meest recente versie is telkens terug te vinden op http://www.maes-media.be/algemene-voorwaarden of op eenvoudig verzoek per post fax of e-mail te verkrijgen. Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de MaesMedia-website en/of aan de Klant zelf.

Artikel 2

Offerte en overeenkomst

2.1. De door MaesMedia gemaakte offertes zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, nadien komen deze te vervallen en binden zij MaesMedia in geen geval. Alle prijzen vermeld in de communicatie vanuit MaesMedia zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen vermeld op de website zijn steeds indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MaesMedia daaraan niet gebonden. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins MaesMedia tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst en komt de offerte te vervallen.

Artikel 3

Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de Klant

De Klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De Klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit MaesMedia en/of derden hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,...

De Klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaesMedia niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

llegale activiteiten - Het MaesMedia netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door MaesMedia. Als MaesMedia dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal - Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van MaesMedia, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de Klant materiaal op de door MaesMedia ontwikkelde website plaatst of aan MaesMedia aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

X-rated content - Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door MaesMedia Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties.

Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email) - Spamming – het verzenden van massa e-mail via een MaesMedia server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een MaesMedia server is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op MaesMedia servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van MaesMedia als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

 • Gebruik te maken van de MaesMedia servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
 • Denial-of-service attacks te lanceren op MaesMedia servers of gebruik te maken van MaesMedia servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.
 • Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, ... Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging. MaesMedia bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.
 • Poortscans te lanceren op MaesMedia servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door MaesMedia zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
 • De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.
 • De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van MaesMedia.

Klachten en overtredingen - Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. MaesMedia zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:

 • De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten
 • De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen
 • Additionele kosten en boetes aanrekenen
 • De betreffende inhoud verwijderen
 • Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2. Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert MaesMedia een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden niet onder de controle van MaesMedia vallen.

Domeinregistratie - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. MaesMedia biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (hier bijgevoegd indien relevant en/of te raadplegen op de website www.dns.be).

Hosting/e-mail/beveiliging – MaesMedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. MaesMedia voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een fire-wall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

Webdesign (ontwerp) - Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt MaesMedia eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Klant. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan MaesMedia. Wanneer de Klant niet binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen reageert op het basisontwerp, mag MaesMedia er vanuit gaan uit dat de Klant akkoord gaat met het door MaesMedia aangeleverde basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat MaesMedia over tot het voltooien van de volledige website.

Webontwikkeling - MaesMedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van gegevens op de website omwille van niet opzettelijke fouten in programmatuur of voor het vermelden van incorrecte informatie op de website. De klant heeft de eindverantwoordelijkheid rond de content op de website. Bugs (fouten) worden gratis opgelost gedurende de eerste drie maanden na oplevering van een project. Wijzigingen op vraag van de klant (buiten de scope van het project) worden gerekend aan uurtarief.

Online advertenties - MaesMedia kan op verzoek van de Klant diens zichtbaarheid op internet verhogen door het kopen van mediaruimte bij diverse aanbieders (bv. via Google Advertenties). In afwijking van de normale betalingsregels, verbindt de Klant zich er toe om het budget dat MaesMedia voor het leveren van deze diensten ter beschikking wordt gesteld, integraal vooraf te betalen, aangezien MaesMedia deze mediaruimte onmiddellijk dient te betalen aan de diverse aanbieders.

Marketingondersteuning - Voor diensten van marketingondersteuning zal specifiek een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de Klant en MaesMedia al dan niet schriftelijk. Eventuele andersluidende voorwaarden van zo’n overeenkomst zullen voorgaan op de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze overeenkomst gaat, tenzij anders overeengekomen, steeds uit van volgende principes:

- Opzegperiode van 1 maand

- Marketingacties worden pas uitgevoerd na goedkeuring door de Klant. Eventuele prestaties verbonden aan de voorbereiding zullen steeds gefactureerd worden (ongeacht of deze effectief worden uitgevoerd) en dit zoals verzien in de marketingplanning.

- Een door MaesMedia aangeduide projectverantwoordelijke is steeds vrij om taken door te geven aan andere medewerkers van MaesMedia. MaesMedia heeft steeds de vrijheid om te bepalen wie er op een bepaald marketingproject werd en wordt aangeduid als verantwoordelijke en contactpersoon ten aanzien van de Klant. Deze wijziging in de toewijzing van medewerkers of aangestelden door MaesMedia kan nooit een inbreuk op de overeenkomst uitmaken.

Consultancy - Tussen de Klant en MaesMedia kan een overeenkomst tot stand worden gebracht waarmee medewerkers of aangestelden van MaesMedia kunnen uitgezonden worden voor een specifieke opdracht bij een klant ter plaatse en dit steeds met in achtneming van alle toepasselijke regels inzake de ter beschikkingstelling van werknemers. MaesMedia behoudt zich steeds het recht voor om, zonder enige motivering, deze medewerker te vervangen door een andere medewerker met dezelfde hoeveelheid ervaring.

De afgesproken tarieven voor consultancy zijn jaarlijks herzienbaar. De tarieven houden een uurtarief in aangevuld met eventuele specifiek aan de opdracht verbonden kosten zoals onder meer verplaatsingskosten, gelijk aan EUR 0,3653 per km.

3.3. Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Bij beëindiging van de samenwerking met MaesMedia, heeft de klant het recht om de source-code van de website te ontvangen binnen een redelijke termijn afhankelijk van de omvang en de complexiteit van website. MaesMedia is hiervoor gerechtigd om een vergoeding aan te rekenen voor deze overdracht. In deze source code zitten alle scripts, databases en grafische elementen van de website met uitzondering van alle elementen uit het CMS ontwikkeld door MaesMedia, deze elementen blijven steeds eigendom van MaesMedia. De Klant heeft geen recht op de source-code van dit CMS en heeft geen recht op een vergoeding wegens het ontbreken van dit stuk source-code. MaesMedia bezit het exclusieve copyright van deze source-code.

Artikel 4

Termijnen en meerwerk

4.1. De door MaesMedia opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en kunnen MaesMedia niet binden. Overschrijding van de termijnen geeft dan ook geen aanspraak op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of andere remedie.

Wanneer MaesMedia, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft MaesMedia het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De Klant heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

4.2. Meerwerk - Is met de Klant een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van MaesMedia Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door MaesMedia worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening worden gebracht. Dit betreft een partijbeslissing van MaesMedia.
De navolgende omstandigheden kunnen bijvoorbeeld (zonder enige beperking) aanleiding geven tot meerwerk:

a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de Klant is goedgekeurd;

b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan MaesMedia kenbaar zijn gemaakt;

c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door MaesMedia in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop MaesMedia weinig of geen invloed kan uitoefenen;

d) tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een aanpassing van de overeenkomst

Artikel 5

Betalingsmodaliteiten

Voorschot - Bij het aangaan van de contractuele relatie tussen de Klant en MaesMedia is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag verschuldigd door de Klant en derhalve opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd en is definitief verworven door MaesMedia.

Oplevering - In de overeenkomst kunnen specifiek omschreven deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien, zoals bijvoorbeeld het aanleveren door MaesMedia van een eerst ontwerp, het opzetten van een website, het lanceren van een marketingcampagne, het voorstellen van een marketingstrategie, aanlevering en uitwerken van de programmatie, enz.. Voor wat het effectief (geheel of gedeeltelijk) online plaatsen van een website, zal de Klant steeds uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming moeten geven. Na de oplevering van het programmatie-gedeelte is de Klant steeds 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

Prijsherzieningsclausule - Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden en dit steeds met in achtneming van de wet betreffende de economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976.

Termijn van betaling - Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn alle facturen van MaesMedia betaalbaar ten laatste veertien dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de acht kalenderdagen na verzending van de factuur gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan MaesMedia kenbaar gemaakt te worden. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van: €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150; €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150; €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som en onverminderd het recht van MaesMedia om bijkomende schade aan te tonen en in te vorderen.  

Eigendomsvoorbehoud - Totdat de Klant al zijn betaalverplichtingen integraal heeft voldaan, behoudt MaesMedia het volledige eigendomsrecht op alle geleverde producten en diensten. MaesMedia behoudt zich tevens het retentierecht voor op de materialen die MaesMedia onder zich heeft van de Klant en dit totdat alle vervallen bedragen werden voldaan. Alle risico’s die hieraan zijn verboden zijn evenwel ten laste van de Klant. Alle betaalde voorschotten zijn steeds definitief verworven voor MaesMedia. De Klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen. De Klant is nooit gerechtigd om de exceptie van niet-uitvoering in te roepen indien hij overeenkomstig deze algemene voorwaarden bedragen verschuldigd is aan MaesMedia en indien MaesMedia bijvoorbeeld nog geen volledige uitvoering heeft gegeven aan de overeengekomen prestaties.

Uitdrukkelijk ontbindend beding - Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat MaesMedia niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten (of enige andere contractuele verplichting waartoe MaesMedia gehouden zou zijn) te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan MaesMedia, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de Klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Artikel 6

Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

MaesMedia verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die de Klant ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert MaesMedia alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt MaesMedia van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

 • om met de Klant te communiceren
 • om de Klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van MaesMedia
 • om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)
 • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door MaesMedia gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. MaesMedia verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen zijn is MaesMedia verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van MaesMedia voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

MaesMedia verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen, zij dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan te geven.

In overeenstemming met de toepasselijke privacy wetten (met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming of GDPR zoals van toepassing op 25 mei 2018 alsook hun implementaties in het Belgisch recht), worden alle gegevens waarover MaesMedia beschikt op eerste verzoek medegedeeld gecorrigeerd, aangepast of verwijderd.. MaesMedia is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het om eenvoudig weg een e-mail te sturen. De Klant kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Wijzigingen aan de MaesMedia Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op http://www.maes-media.be/algemene-voorwaarden

Artikel 7

Overige bepalingen

7.1. Aansprakelijkheid

MaesMedia is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze algemene voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van MaesMedia blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De Klant vrijwaart MaesMedia voor alle eventuele vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst (bijvoorbeeld voor inbreuken op de intellectuele eigendom). Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt MaesMedia geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

MaesMedia kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door MaesMedia ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door MaesMedia zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS). 
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een enige vorm van schadevergoeding of remedie. MaesMedia is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. 
MaesMedia biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. MaesMedia kan evenwel nooit aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. MaesMedia is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. MaesMedia oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat MaesMedia de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen MaesMedia en de eigenaars van deze sites.

7.3. Klachten – Eventuele klachten over de geleverde diensten, producten of prestaties dienen binnen de acht werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan MaesMedia Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking voor behandeling en wordt de Klant geacht in te stemmen met de wijze waarop de dienstverlening is verlopen. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van een reeds verschuldigde betaling verantwoorden.

7.4. Licenties en externe kosten - Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de Klant. De informatie die MaesMedia hierover verstrekt is louter indicatief.

7.5. Afwervingsclausule - De aangestelden van MaesMedia zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden (ongeacht of het werknemers of zelfstandigen betreft) van MaesMedia 
Bovendien verbindt de klant zich ertoe geen aangestelden van MaesMedia af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij MaesMedia, noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met MaesMedia te verbreken met het oog op indiensttreding bij de Klant, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het hoogste bedrag in vergelijking tussen het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde en EUR 25.000,00.

7.6 - Niet exclusiviteit - Tenzij anders zou zijn overeengekomen tussen MaesMedia en de Klant, houdt het afsluiten van een overeenkomst tussen MaesMedia en de Klant niet in dat MaesMedia, binnen het activiteitendomein van de Klant, uitsluitend aan de klant diensten zou mogen leveren. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het MaesMedia vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten van de Klant diensten te leveren en prestaties te verrichten. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om, desgevallend, voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst met MaesMedia na te gaan of MaesMedia tevens diensten levert aan door de Klant te identificeren concurrenten.

7.7. Toepasselijkheid - Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk, on-afdwingbaar of ongeldig zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen MaesMedia en de Klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van MaesMedia.

7.8. Bewijs en toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door MaesMedia BV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op privacy@maes-media.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door MaesMedia BVBA met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. MaesMedia BVBA kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

MaesMedia BVBA is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

MaesMedia BVBA is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van MaesMedia BVBA. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met MaesMedia BVBA. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Albacross

Wij informeren u over de verwerking van persoonsgegevens namens Albacross Nordic AB ("Albacross").

Informatie die wordt verzameld via cookies die in uw apparaat zijn geplaatst en die kwalificeren als persoonlijke gegevens, wordt verwerkt door Albacross, een bedrijf dat leadidentificatie en advertentietargeting-diensten aanbiedt met kantoren in Stockholm en Krakau. Zie hieronder voor volledige contactgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens is dat het Albacross in staat stelt om een ​​service aan ons en onze website te verbeteren (bijv. "Lead Generation" -service), door gegevens toe te voegen aan hun database over bedrijven. De Albacross-database zal naast "Leadgeneratie" worden gebruikt voor gerichte reclamedoeleinden naar bedrijven toe en voor dit doel worden gegevens overgedragen aan externe datadienstverleners. Voor de duidelijkheid: gerichte advertenties hebben betrekking op bedrijven, niet op individuen.

De gegevens die door Albacross worden verzameld en gebruikt om dit doel te bereiken, zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website hebt bezocht en technische informatie waarmee Albacross verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres kan onderscheiden. Albacross slaat het domein op uit de formulierinvoer om het IP-adres te correleren met uw werkgever.

Raadpleeg het privacybeleid van Albacross voor de volledige informatie over onze verwerking van persoonlijke gegevens.

Albacross Nordic AB
Companyreg. nr 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm, Zweden
www.albacross.com - contact@albacross.com